Contributie

  • Kleutergym: € 13,50 per maand
  • Turnen recreatie/gym jeugd: € 15,50 per maand
  • Turnen selectie: € 28,00 per maand ( 4 uur per week )
  • Turnen jong talent: € 24,50  per maand ( 3 uur per week )
  • Dames bewegen op muziek: € 15,50 per maand
  • Turnen dames: € 15,50 per maand
  • Free running: € 15.50 per maand
De contributie wordt middels automatische incasso voldaan en zal maandelijks van uw rekening worden afgescheven.

Bondscontributie

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Per lid vindt elk kwartaal afdracht plaats van de bondscontributie. Deze bondscontributie zal maandelijks middels een automatische incasso worden geïnd bij de leden. Voor meer informatie zie de website www.kngu.nl.

Aanmelden

Het inschrijfformulier is te verkrijgen bij een van de trainers of hier te downloaden. Wanneer er door hetzelfde lid een tweede sport beoefend wordt bij onze vereniging, dan krijgt dit lid 35% korting op de contributie van het goedkoopste onderdeel. Voor nieuwe leden geldt eenmalig € 15,00 inschrijfgeld.

Afmelden

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie: Postbus 246, 3840 AE Harderwijk, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het begin van een nieuw kwartaal. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kwartaal eindigt, blijft de contributie over het gehele kwartaal verschuldigd.

Statuten en huishoudelijk reglement zijn op te vragen bij de ledenadministratie.
Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van kleding en dergelijke.

Wet bescherming persoonsgegevens

Jaarlijks ontvangen wij van de Gemeente Harderwijk een brief waarin wij worden verzocht een ledenlijst in te dienen in het kader van de Jeugdsportsubsidie. Volgens de “Wet bescherming Persoonsgegevens”zijn wij ter bescherming van de privacy van onze leden verplicht u te informeren over het feit dat wij deze gegevens doorgeven aan de gemeente (alleen voor het doel) om voor subsidie in aanmerking te komen. Indien u niet wilt dat uw gegevens naar de gemeente worden gestuurd dan verzoeken wij u dit tijdig en schriftelijk aan de ledenadministratie kenbaar te maken. De gegevens dienen meestal voor 1 maart van elk kalenderjaar aan de gemeente doorgegeven te zijn.

website gemaakt door TOP-DESIGN - copyright 2013